𝐆𝐎𝐕𝐄𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐎𝐃𝐘

Sri.D.Vasudeva Kamath

Sri.D.Vasudeva Kamath

President

K Suresh Kamath

K Suresh Kamath

Vice President

M. Ranganath Bhat

M. Ranganath Bhat

Hon. Secretary

M. Vaman Kamath

M. Vaman Kamath

Treasurer

Jagannath Kamath

Jagannath Kamath

Alt. Treasurer

T Gopalkrishna Shenoy

T Gopalkrishna Shenoy

Joint Secretary


Basti Purushotham Shenoy

Basti Purushotham Shenoy

Member

K Shivanand Shenoy

K Shivanand Shenoy

Member

M Naresh Shenoy

M Naresh Shenoy

Member

Raghavendra Kudva

Raghavendra Kudva

Member

Sri. Yogesh R Kamath

Sri. Yogesh R Kamath

Member

Sri. Gopalakrishna Bhat K

Sri. Gopalakrishna Bhat K

Member


Smt. Ashwini Kamath

Smt. Ashwini Kamath

Member

Sri. D.Vikram Pai

Sri. D.Vikram Pai

Member

Sri. Giridhar Kamath

Sri. Giridhar Kamath

Special InviteeCopyright @ Canara Institutions 2023